Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần TRT