CBTT- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017

CBTT- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017