CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua phương án và thay đổi tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017

CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua phương án và thay đổi tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017