CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 07/06/2018

CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 07/06/2018