CBTT- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần ILA.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần ILA.

CBTT- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần ILA.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ILA
 
Công ty Cổ phần ILA Công Bố Thông Tin - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần ILA.
 
Chi tiết theo file đính kèm. Tải file
23/11/2018 17:00