Công bố thông tin Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 03/07/2018

Công bố thông tin Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông thông qua 03/07/2018