Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 01/2018/NQ-HĐQT ngày 09/01/2018

Công ty Cổ phần TRT (ILA) có tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Trường Thịnh được thành lập vào năm 2014. Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại cà phê, hàng hóa thiết bị cơ điện, dịch vụ logistics.

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 01/2018/NQ-HĐQT ngày 09/01/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần TRT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TRT thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và góp vốn thành lập công ty con.

Thông tin chi tiết theo file đính kèm.Tải file
9/01/2018 16:00