CTCP ILAHOLDINGS đã bán 1.500.000 CP, không còn là cổ đông lớn từ 28/06/2018

CTCP ILAHOLDINGS đã bán 1.500.000 CP, không còn là cổ đông lớn từ 28/06/2018

CTCP ILAHOLDINGS đã bán 1.500.000 CP, không còn là cổ đông lớn từ 28/06/2018

CTCP ILAHOLDINGS không còn là cổ đông lớn
- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP ILAHOLDINGS- Mã chứng khoán: ILA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.500.000 CP (tỷ lệ 15%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 28/06/2018.
HNX