CTCP JP WIN đã mua 1.500.000 CP, trở thành CĐL từ 28/06/2018

CTCP JP WIN đã mua 1.500.000 CP, trở thành CĐL từ 28/06/2018

CTCP JP WIN đã mua 1.500.000 CP, trở thành CĐL từ 28/06/2018

Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP JP WIN
- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP JP WIN
- Mã chứng khoán: ILA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.500.000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 15%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 28/06/2018.
HNX