Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TRT thành công tốt đẹp

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TRT thành công tốt đẹp

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TRT thành công tốt đẹp

Sáng ngày 23/02/2018, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần TRT được tổ chức tại Hội trường Khách sạn Riverside, 18-19-20 Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để xem xét, thảo luận và quyết định thông qua một số công việc quan trọng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng toàn thể cổ đông Công ty.

Đại hội đã được diễn ra trong không khí trang trọng và đảm bảo tuân thủ trật tự đúng theo quy chế làm việc. Toàn bộ các vấn đề trong nội dung chương trình họp và các nội dung phát sinh tại đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Một số hình ảnh tiêu biểu tại Đại hội:

Ban tổ chức

Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.

Dai hoi co cong TRT

Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Chủ tọa phát biểu khai mạc đại hội.

Dai hoi co cong TRT

Ban Chủ tọa Đại hội.

Dai hoi co cong TRT

Ra mắt HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kì 2018-2023

Hình ảnh cổ đông dự họp :

Dai hoi co cong TRT

Dai hoi co cong TRT

Dai hoi co cong TRT

Dai hoi co cong TRT