ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Công ty Cổ Phần ILA thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Công ty Cổ Phần ILA thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Công ty Cổ Phần ILA thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 15 tháng 9 năm 2018, tại địa chỉ Khách Sạn Riverside, Số 18-19-20 Tôn Đức Thắng,  Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ Phần ILA. Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng toàn thể cổ đông Công ty.

Đại hội đã được diễn ra trong không khí trang trọng và đảm bảo tuân thủ trật tự đúng theo quy chế làm việc. Toàn bộ các vấn đề trong nội dung chương trình họp và các nội dung phát sinh tại đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Link tải CBTT- Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Một số hình ảnh tiêu biểu tại Đại hội:

Ông Triệu Quang Phú - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công Ty khai mạc đại hội

Ban chủ toạ

Ra mắt các thành viên HĐQT được bầu bổ sung

Ông Thân Xuân Nghĩa  - Chủ tịch HĐQT mới phát biểu.