Doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm của ILA đạt 468 tỷ đồng

Doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm của ILA đạt 468 tỷ đồng

Doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm của ILA đạt 468 tỷ đồng

Doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm của ILA đạt 468 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa tương xứng với doanh thu do đây là giai đoạn mở rộng thị trường kinh doanh cà phê nên chi phí bán hàng cao ngoài ra đây cũng là giai đoạn công ty đang  phải tập trung vốn vào đầu tư cho các dự án bất động sản, đầu tư mở rộng diện tích kho bãi.
 

File đính kèm: Bảng cân đối kế toán và kết quả kinh doanh hợp nhất

28/09/2018 10:35