ILA : CTCP JP WIN đã mua 488.000 CP

ILA : CTCP JP WIN đã mua 488.000 CP

ILA : CTCP JP WIN đã mua 488.000 CP

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP JP WIN
- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP JP WIN- Mã chứng khoán: ILA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.500.000 CP (tỷ lệ 15%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 488.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.988.000 CP (tỷ lệ 19,88%)
- Lý do thay đổi sở hữu: đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 29/06/2018.
HNX