Ngày 15/10/2018 là ngày đăng ký cuối cùng CHỐT danh sách cổ đông để chi trả CỔ TỨC năm 2017 của Công ty Cổ phần ILA

Ngày đăng ký cuối cùng CHỐT danh sách cổ đông để chi trả CỔ TỨC năm 2017 của Công ty Cổ phần ILA

Ngày 15/10/2018 là ngày đăng ký cuối cùng CHỐT danh sách cổ đông để chi trả CỔ TỨC năm 2017 của Công ty Cổ phần ILA

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ILA
 
Công ty Cổ phần ILA Công Bố Thông Tin ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Cổ đông để chi trả Cổ tức năm 2017 của Công ty Cổ phần ILA
 
Chi tiết theo file đính kèm. Tải file
01/10/2018 11:40