Ngày 18/03/2019 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ngày 18/03/2019 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 18/03/2019 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ILA
 
Công ty Cổ phần ILA Công Bố Thông Tin - Ngày 18/03/2019 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Chi tiết theo file đính kèm. Tải file
05/03/2019 11:30