Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua đổi tên công ty

Công ty Cổ phần TRT công bố thông tin Nghị quyết của hội đồng quản trị thông qua việc đổi tên công ty.