Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về niêm yết cổ phiếu CTY CP ILA trên sàn GDCK Hà Nội

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về niêm yết cổ phiếu CTY CP ILA trên sàn GDCK Hà Nội

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về niêm yết cổ phiếu CTY CP ILA trên sàn GDCK Hà Nội

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ILA
 
Công ty Cổ phần ILA Công bố Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về niêm yết cổ phiếu CTY CP ILA trên sàn GDCK Hà Nội
 
Chi tiết theo file đính kèm. Tải file
12/06/2018 11:30