Thay đổi địa chỉ website công ty kể từ ngày 13/03/2018

Thay đổi địa chỉ website công ty kể từ ngày 13/03/2018

Thay đổi địa chỉ website công ty kể từ ngày 13/03/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ILA
 
Công ty Cổ phần ILA xin thông báo việc thay đổi địa chỉ website từ địa chỉ cũ http://www.trtgroup.com.vn/ sang địa chỉ mới http://www.ilagroup.com.vn/ kể từ ngày 13/03/2018.
 
Chi tiết theo file đính kèm. Tải file
13/03/2018 11:00