Thông báo ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ILA
 
Công ty Cổ phần ILA Công bố thông tin Thông báo ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 
Chi tiết theo file đính kèm. Tải file
25/05/2018 18:30