Thông báo ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và Quyết định Ủy quyền của HĐQT

Công ty Cổ phần TRT (ILA) có tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Trường Thịnh được thành lập vào năm 2014. Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại cà phê, hàng hóa thiết bị cơ điện, dịch vụ logistics.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và Quyết định Ủy quyền của HĐQT

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần TRT

 

1. Công ty Cổ phần TRT xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 là ngày 30/01/2018.

Chi tiết theo file đính kèm. Tải file

2. HĐQT Công ty Cổ phần TRT đã thông qua nội dung ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định hợp đồng mua, bán, vay với tỷ lệ dưới 35% tổng giá trị tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

Chi tiết theo file đính kèm. Tải file

16/01/2018 16:30